Voorwaarden


Algemene voorwaarden Fysiotherapie Slandsvitaal

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

 

Huisregels

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt zelf.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

 

Betalingsvoorwaarden

Onze praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Een overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars hangt in de wachtkamer en is op te vragen bij uw fysiotherapeut.

Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. De cliënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut.

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt zelf.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

Klachtenprocedure

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Fysiotherapie Slandsvitaal. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysiotherapie Slandsvitaal neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de klachtenregeling van het KNGF klikt u hier

Privacy reglement

Fysiotherapie Slandsvitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Slandsvitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Onze volledige Privacy Policy kunt u terugvinden op onze website: www.slandsvitaal.nl

Een papieren versie is ook beschikbaar in de praktijk. Vraag hiernaar bij een van onze medewerkers.